Dostęp do danych w celu poszukiwania osób zaginionych - Ustawa o Policji

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.  Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179

Art. 20da. 1. W celu poszukiwania osób zaginionych Policja może mieć:

1) udostępniane dane, o których mowa w art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r – Prawo telekomunikacyjne (Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani do zapewnienia warunków dostępu i utrwalania oraz do udostępniania uprawnionym podmiotom, a także Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na własny koszt, przetwarzanych przez siebie danych, o któ-
rych mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 i 3–5, w art. 161 oraz w art. 179 ust. 9, związanych ze świadczoną usługą telekomunikacyjną, na zasadach i przy zachowaniu procedur określonych w przepisach odrębnych.)
, oraz może je przetwarzać; przepisy art. 20c ust. 2,
2a, 5 i 6 stosuje się;

2) ujawniane dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług oraz może je przetwarzać; przepisy art. 20d ust. 2 i 3 stosuje się.

2. Materiały uzyskane w wyniku czynności określonych w ust. 1, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla poszukiwania osób zaginionych, podlegają niezwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Damian Petrow Detektyw kontakt do Petrov Detektyw - ludzie szukają kontaktu do Detektywa Petrowa. :)

Stary artykuł: Detektywi o zdradach - Detektyw Krzysztof M.

Ile kosztuje dzien pracy agencji detektywistycznej, Cennik usług detektywistycznych, Stawki pracy detektywa.